กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์

ดังนี้

 • จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • การจัดสาระทางคณิตศาสตร์ คำนึงถึงความยากง่าย ความต่อเนื่อง และลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนได้คำนึงถึงลำดับขั้นการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักเรียนคณิตศาสตร์และแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
 • การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งสามด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม
 • ด้านความรู้ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระคือ
 1. จำนวนและการดำเนินการ
 2. การวัด
 3. เรขาคณิต
 4. พีชคณิต
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 • ด้านทักษะ / กระบวนการ ประกอบด้วย 5 ทักษะกระบวนการดังนี้
 1. การแก้ปัญหา
 2. การให้เหตุผล
 3. การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ
 4. การเชื่อมโยง
 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ได้แก่
  1. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
  2. สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองกล่าวคือ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และสามารถพัฒนานำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูง