สวัสดีปีใหม่ 2564

กิจกรรมตลาดนัดแนะแนวสู่งานอาชีพและแลกของขวัญปีใหม่

  

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดโครงการตลาดนัดแนะแนวสู่งานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์การทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นทักษะในการสร้างอาชีพได้ต่อไป ซึ่งได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้ของแต่ละชั้น รวมถึงได้มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ในชั้นเรียนของตัวเอง เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(วันดินโลก)

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(วันดินโลก) มีกิจกรรมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า มีพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆ มากมาย ในโอกาสนี้ได้มีการแสดงจินตลีลาของนักเรียน โชว์การแสดงชุด To be number one ของนักเรียนที่ได้ผ่านการแข่งขันประกวดในรอบภาคตะวันออกที่ผ่านมา และมอบประกาศนียบัตรแก่ัครู และนักเรียน ซึ่งพอจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ และยึดมั่นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง เรื่อง แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

กิจกรรมวันลอยกระทง

     

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต และวัดบางมะเฟือง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนได้รู้จักและรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายตามกาลเวลา โดยคณะครูได้นำนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อนำไปทำบุญกับทางวัดบริการจำหน่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด และมีของจำหน่ายตลอดงาน ณ วัดบางมะเฟือง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

วันออกพรรษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้เข้าร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา ภายใต้โครงการวันสำคัญ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมเป็นนางฟ้า-เทวดา ในพิธีตักบาตรเทโว เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นไว้ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมต่อไป ณ วัดบางมะเฟือง

กิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต งานมุฑิตากษิณานุสรณ์

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต งานมุฑิตากษิณานุสรณ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่ คุณครูทองใบ พานิชพัฒน์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ และคุณครูธนญา พุทธรักษ์ เพื่อเป็นเกียรติแแก่ผู้เกษียณอายุราช และแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง