ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต นำโดย นายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลฯ คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง “ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ฉช.3003 กม.ที่ 7.000 (หน้าเทศบาลตำบลสนามชัยเขต)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์คะ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคุณครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อติดต่อสื่อสารด้านการเรียนการสอน
ข้อปฏิบัติ : ให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนสแกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละชั้น ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1.เปิด แอพไลน์ในโทรศัพท์
2.เมนูหน้าหลัก> คลิกเพิ่มเพื่อน
3.คลิก> ปุ่มคิวอาร์โค๊ด
4.ใช้โทรศัพท์สแกนไปที่ คิวอาร์โค๊ด ในชั้นเรียนบุตรหลานของท่าน
5.คลิกเข้าร่วม
#สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามลิ้งค์นี้ >>https://drive.google.com/…/13hYnH8eHmwA2WkYk8hP6Klnu2nx…

แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1 /2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่  1 /2564   ดังรายละอียด

การศึกษาผ่านทางไกล DLTV

คลิกลิ้งค์  https://www.dltv.ac.th/

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเล็งเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการศึกษาจนสำเร็จ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงนักเรียนที่เรียนเก่ง ความประพฤติดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นแรงบันดาลในใจการศึกษาหาความรู้จนสำเร็จในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสามัญ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสามัญ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การพึ่งพาตนเอง การเสียสละต่อสังคม และความเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาหาความรู้ในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

แจ้งการปิด-เปิดเรียน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสวนปาล์มฟาร์มนก และคุ้มวิมานดิน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง เรื่องสิ่งมีชีวิต(สัตว์และพืช) กับดินในท้องถิ่นของเรา ให้มีความรู้กว้างขวางไม่เฉพาะเนื้อหาในบทเรียนยังต้องรอบรู้อย่างเพียงพอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกสถานที่