แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง เรื่อง แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

กิจกรรมวันลอยกระทง

     

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต และวัดบางมะเฟือง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนได้รู้จักและรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายตามกาลเวลา โดยคณะครูได้นำนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อนำไปทำบุญกับทางวัดบริการจำหน่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด และมีของจำหน่ายตลอดงาน ณ วัดบางมะเฟือง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

วันออกพรรษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้เข้าร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา ภายใต้โครงการวันสำคัญ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมเป็นนางฟ้า-เทวดา ในพิธีตักบาตรเทโว เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นไว้ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมต่อไป ณ วัดบางมะเฟือง

กิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต งานมุฑิตากษิณานุสรณ์

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต งานมุฑิตากษิณานุสรณ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่ คุณครูทองใบ พานิชพัฒน์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ และคุณครูธนญา พุทธรักษ์ เพื่อเป็นเกียรติแแก่ผู้เกษียณอายุราช และแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

     
เมื่อวันที่ 11-12 ก.ย.63 นำโดยนายธิติพันธ์ มิตรชู ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต พร้อมด้วยนางทองใบ พาณิชพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.เข้าการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
2. ศึกษาการบริหารจัดการขยะและกิจการบ้านเมืองที่ดี และเยี่ยมชมห้องเคเบิ้ลทีวีฯ ที่ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด,เสียงตามสาย,เคเบิ้ลทีวี ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย ของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
3. ฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของเขื่อนวชิราลงกรณ ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ความรับผิดชอบต่อสังคม และความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายภูมิ จิรานุกรม วิศวกรระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 4 เขื่อนวชิราลงกรณ และนางสาวอริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 6 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ
4.เข้าศึกษาและเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยพัฒนาการเคลื่ิอนที่ ๑๑ (นพค.หนึ่งหนึ่ง) ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โครงการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดโครงการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติที่มา ภูมิหลังของตนเองและบรรพบุรุษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้อีกต่อไป โดยกิจกรรมปีนี้ได้มีวิทยากรมาสอนนักเรียนทำพัดจากไม้ไผ่ ณ อาคารมะเฟือง 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ป.4-6

เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ป.4-6 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ รวมถึงสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยูในสังคมของนักเรียนต่อไป โดยจัดกิจกรรมไม่มีการพักค้างคืนดังปีที่ผ่านมา โด้จัดกิจกรรมไปกลับวันละ 1 ชั้น ณ วัดโพนงาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

   

เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการต่างๆ ทางดาราศาสตร์ และเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย และ ผ่านการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการตอบปัญหาทางวิมยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโลก และการดำเนินชีวิตต่อไป

โครงการวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง นำโดยนายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล การวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุลากร ผู้ปกครองและนักเรียนได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมการไหว้แม่ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพต่อแม่ผู้มีพระคุณด้วยมาลัยดอกมะลิที่นักเรียนร้อยด้วยตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการวันภาษาไทย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดโครงการวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของภาษาไทย เป็นการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน การประกวดแข่งขันคัดลายมือ ประกวดวาดภาพ ท่องบทอาขยาน ร้องเพลงลูกทุ่ง และมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกไปตามลักษณะของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง