การจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล

กสทช.เปิด 17 ช่อง เรียนออนไลน์ ให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ผ่านทางช่องต่างๆ ตามด้านล่างนี้และ ลิงค์ https://www.dltv.ac.th  เริ่ม 18 พ.ค.63 เป็นต้นไป

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1.2563

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศแจ้งการปิด-เปิดเรียน

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่าง

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและสถานที่จริง มีความรู้กว้างขวางไม่เฉพาะเนื้อหาในบทเรียนยังต้องรอบรู้อย่างเพียงพอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยเทคนิคการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย และจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่านกระบวนการโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกสถานที่

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการวันสำคัญทางศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไปได้ ณ วัดบางมะเฟือง

โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสำรอง (ระดับชั้น อนุบาล.- ป.3)

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสำรอง (ระดับชั้น อนุบาล.- ป.3) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง การจัดกิจกรรม เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทางด้านร่างกาย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพมีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น หรือแม้แต่ความรับผิดชอบในสังคมต่อไปในอนาคต

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองร่วมกับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต  กล่าวเปิดงาน มีพิธีมอบทุนการศึกษา กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมการเล่นเกมส์ จับฉลากรางวัล นอกจากนี้ในงานยังมีผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ร่วมจัดร้านค้า พร้อมจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัลต่างๆ มากมาย และบริษัทต่างๆ มามอบทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุข และสนุกสนาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

สวัสดีปีใหม่

Merry Christmas and Happy New Year

  

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมคริสต์มาส ทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยกิจกรรมได้มีการแสดงของนักเรียนชั้น ป.6 และแลกเปลี่ยนของขวัญอย่างสนุกสนาน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง