Category Archives: Uncategorized

โครงการวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง นำโดยนายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล การวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุลากร ผู้ปกครองและนักเรียนได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมการไหว้แม่ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพต่อแม่ผู้มีพระคุณด้วยมาลัยดอกมะลิที่นักเรียนร้อยด้วยตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการวันภาษาไทย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดโครงการวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของภาษาไทย เป็นการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน การประกวดแข่งขันคัดลายมือ ประกวดวาดภาพ ท่องบทอาขยาน ร้องเพลงลูกทุ่ง และมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกไปตามลักษณะของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัด เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรมวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการวันไหว้ครู

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดโครงการวันไหว้ครู โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครู ผู้ให้ความรู้อบรมสั่งสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมเรื่องความกตัญญู และรู้จักแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

     เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีการเลืองตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ร่วมกับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต โดยนายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต มอบหมายให้นายธิติพันธ์ มิตรชู ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และคุณครูประจำชั้นผู้ควบคุมดูแลเป็นตัวแทนนำต้นเทียนไปถวาย ณ วัดบางมะเฟือง และวันโพนงาม เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการป้องกันโควิค-19 (New Normal) ในขณะเดียวกันก็จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการศึกษาตามป้ายนิเทศ และกิจกรรมวาดภาพระบายสีในแต่ละชั้นอีกทางหนึ่งด้วย

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก

       

     บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประจำปีการศึกษา2563 ตามแนวทางการป้องกันโควิค-19 (New Normal) โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองขอขอบพระคุณ ท่านนายกเขียน แสงสว่างและปลัดธิติพันธ์ มิตรชู ที่มีความห่วงใยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครู ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่จนทำให้การเปิดเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รับการตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน

  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตําบลสนามชัยเขตในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง โดยนายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต มีความห่วงใยในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงมอบหมายให้นายธิติพันธ์ มิตรชู ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหาอุปสรรคและความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา พร้อมประสานท่านท้องถิ่นอำเภอสนามชัยเขต ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลคู้ยายหมี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในโอกาสนี้โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสู

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เด็กๆและทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาด

โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง

  

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 โดยมีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกันก่อนเข้าที่ประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การจัดเตรียมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลผู้เรียนที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายปลายทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามมาตรการของทางการต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง