Category Archives: Uncategorized

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยแอโรว์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา) ที่สนับสนุนการศึกษา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชุด สำหรับนักเรียนใช้ในการเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการวันสำคัญทางศาสนา โดยกิจกรรมมีคณะครูบรรยายธรรมและนำเวียนเทียน ณ วัดบางมะเฟือง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสำรอง (ระดับชั้น อนุบาล- ป.3)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสำรอง (ระดับชั้น อนุบาล- ป.3) เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทางด้านร่างกาย ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ ฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในสังคมต่อไป

             

สวัสดีปีใหม่ 2564

กิจกรรมตลาดนัดแนะแนวสู่งานอาชีพและแลกของขวัญปีใหม่

  

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดโครงการตลาดนัดแนะแนวสู่งานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์การทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นทักษะในการสร้างอาชีพได้ต่อไป ซึ่งได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้ของแต่ละชั้น รวมถึงได้มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ในชั้นเรียนของตัวเอง เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(วันดินโลก)

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(วันดินโลก) มีกิจกรรมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า มีพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆ มากมาย ในโอกาสนี้ได้มีการแสดงจินตลีลาของนักเรียน โชว์การแสดงชุด To be number one ของนักเรียนที่ได้ผ่านการแข่งขันประกวดในรอบภาคตะวันออกที่ผ่านมา และมอบประกาศนียบัตรแก่ัครู และนักเรียน ซึ่งพอจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ และยึดมั่นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง