กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญของแนวคิดต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ เป้ามาย เนื้อหา วิธีสอน การวัดและการประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ความรู้ความ

สามารถในการใช้ภาษาและกระบวน

การเรียนรู้

ทักษะทางภาษา

และทักษะการเรียนรู้

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้รับการ

ฝึกฝน

ประเมินผลตามสภาพจริงและใช้

วิธีการที่หลาก

หลาย

เพื่อการสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร

ทั้ง 4 ด้าน

ภาษาในชีวิต

ประจำวันการเรียนที่มีความหมาย ทักษะสัมพันธ์

ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร

ทักษะสื่อสารที่เน้นทั้งความคล่องแคล่ว  และความถูกต้อง
เพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะด้าน

ทักษะและเนื้อหา

วิชาชีพเฉพาะด้าน

วิชาการ วิชาชีพ

เฉพาะด้าน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้

ที่ภาระงานเป็นหลัก

เนื้อหา และทักษะเฉพาะด้าน
แบบบูรณาการ การเชื่อมโยงสิ่งที่

เรียนเข้ากับชีวิตจริง และการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง

ความรู้และทักษะวิชาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้และทักษะจากวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมของผู้เรียนการปฏิบัติงานกลุ่มผล

การเรียนรู้

แบบร่วมมือ ส่งเสริมทักษะการ

สื่อสารและทักษะ

สังคม

ไม่ผูกพันกับเนื้อหา(Content -free)สามารถเลือกใช้เนื้อหาใดๆก็ได้ เน้นกระบวนการกลุ่ม

โครงสร้าง   ลำดับวิธีการ ในรูปแบบต่าง ๆ

ประเมินตนเอง

ประเมินเพื่อนร่วมงาน

ที่เน้นเนื้อหาวิชาความรู้ต่างๆ(CBI) ภาษาเพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆในหลัก

สูตร

บูรณาการทักษะทั้ง 4  ด้าน

 

ทักษะทางภาษาและเนื้อหาวิชา

 

แนวคิดการจัด

การเรียนรู้

เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน การวัดและการประเมินผล
แบบองค์รวม การบูรณาการทักษะทางภาษากับบริบทสาระการเรียนรู้อื่นและการพัฒนาองค์รวม เนื้อหาสาระที่มีความหมายกับผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนและการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผลการเรียนรู้
จากการทำโครงการ การเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิตจริง กิจกรรมต่าง ๆในสถานการณ์จริง วิธีการแสวงหาความรู้และการรวบรวมอย่างเป็นระบบ การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และงานศึกษาค้นคว้าที่ทำร่วมกัน การวางแผนการทำงานความรับผิดชอบผลสำเร็จของงาน
ที่เน้นภาระงาน การลงมือปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ใช้ภาระงานเป็นหลัก โดยมุ่งฝึกเนื้อหาหรือทักษะทางภาษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความสามารถทางภาษา ความสำเร็จของภาระงานที่ปฏิบัติและการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
การสร้างองค์ความรู้ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เนื้อหาความรู้

ต่าง ๆที่หลากหลายรอบตัว

ใช้กลยุทธ์และกลวิธีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมี

โอกาสแสดงความสามารถความคิดเห็น

งานที่มอบหมายให้ทำตามความแตกต่างของ

ผู้เรียน

 

แนวคิดการจัด

การเรียนรู้

เป้าหมาย เนื้อหา วิธีสอน การวัดและการประเมินผล
แบบ 4  MAT พัฒนาการใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาและการ

บูรณาการประสบการณ์

เนื้อหาความรู้จากวิชาต่าง ๆ เน้นการบูรณาการความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมโดยเน้นประสบการณ์ตรง ประเมินตนเอง

ประเมินเพื่อน

การตอบสนองด้วยท่าทาง(TPR) การฝึกการจำและการปฏิบัติ ประโยคคำสั่ง   คำศัพท์และไวยากรณ์ ครูเป็นต้นแบบในการออกคำสั่งให้ปฏิบัติตาม การสังเกตการปฏิบัติตามคำสั่ง

 การวัดและการประเมินผล

           ในการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม  การสอนกับการวัดประเมินผลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ต้นจนอาจกล่าวได้ว่า   เมื่อมีการสอนต้องมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วยเสมอเพียงแต่วิธีการวัดและการประเมิน  อาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย     การประเมินเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็นของกระบวนการเรียนการสอน    ซึ่งมีความหมายมากกว่าการให้เป็นเกรดหรือการให้คะแนนรวม       แต่เป็นการหาคำตอบที่สร้างสรรค์ในทางบวก   และให้ข้อมูลย้อนกลับ    (Feedback)      เกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียน     เพื่อตรวจสอบว่า    การสอนนั้นบรรลุเป้าหมายในระดับใด    ผลจากการประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจ  ที่มีต่อโรงเรียนในเชิงบริหาร  และการสร้างความเชื่อมั่นในสังคม      การประเมินที่ดีส่วนหนึ่ง     ต้องเป็นเสมือนเครื่องช่วยในการเรียน   และอีกส่วนหนึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือในการวัด   และบ่งบอกถึงความสามารถของผู้เรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้

หลักการสำคัญในการประเมินผลที่พึงพิจารณา คือ การประเมินผลควรมีลักษณะเป็นระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    เน้นคุณลักษณะและความสามารถของผู้เรียนเป็นภาพรวม     ผลการประเมินต้องชี้ให้เห็นผลการปรับปรุงการสอนของครูผู้สอน    และความสำเร็จของผู้เรียน  ตามเป้าหมายของหลักสูตร

บ่งบอกถึงความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได้  ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ไม่แยกเด็ดขาดจาการเรียนการสอน  เป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้เรียนแต่ละคน

รู้จักตนเองและมองเห็นแนวทางที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น   โดยเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลตรวจสอบซึ่งกันและกัน  เน้นที่การวัดกระบวนการ  (Process)    เท่า ๆ กับการวัดผลผลิต(Product) ของกระบวนการ เน้นการวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองรวมทั้งการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา

ข้อมูลที่จะนำมาใช้ประเมินจะต้องได้มาโดยกระบวนการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย    และสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินผลตามหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือ   และ  วิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบเลือก  นำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสม  กับกระบวนการสอนของผู้สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน     เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     บางครั้งอาจต้องปรับวิธีการ     หรือดัดแปลงเครื่องมือวัดเพื่อใช้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษบางกรณีจำเป็นต้องใช้เทคนิคการประเมินที่ผสมผสานหรือหลากหลายเพื่อ  ให้ได้ภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่กว้างและสมบูรณ์ขึ้น

จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง  ภาระงานด้านการประเมินผลการเรียน    ระบบการวัดและประเมินผล  ที่สถานศึกษาต้องดำเนินการจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จึงเน้นไปที่การวัดและการประเมินผล    ที่จะนำไปสู่การชี้ให้เห็นสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน    และสภาพจริงของการเรียนการสอน   จากพฤติกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงออก  ( Student   Performance ) สะท้อนให้เห็นความสามารถอย่างหลากหลายในการพัฒนาคนที่ชัดเจนสอดคล้องกับสมรรถภาพที่มีในตนเอง   และจากการลงมือปฏิบัติจริง   ซึ่งชี้ให้เห็นวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง    การใช้กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง  ( Authentic   Assessment )จะช่วยให้ค้นพบได้ว่าผู้เรียนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด   นอกจากระบบการวัดและประเมินผลจะปรับเปลี่ยนแล้ว    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน    จะต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม      ซึ่งมีเพียงครูผู้สอนเป็นบุคคลหลายกลุ่ม   ได้แก่    ครูผู้สอน   ผู้เรียน   ซึ่งทำหน้าที่ทั้งประเมินตนเองและประเมินเพื่อน (ในกลุ่ม)การประเมินด้วย

ส่วนลักษณะภาษาที่นำมาประเมิน   ควรเป็นภาษาที่ใช้ในสถานการณ์การสื่อสารตามสภาพจริง คือ  เป็นข้อความสมบูรณ์ในตัวเอง  เป็นภาษาที่เจ้าของภาษาใช้  มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในบริบท   ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนด้วย  การประเมินความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร  ควรประเมินความสามารถในการสื่อความหมายจริง ๆ  ไม่ควรแยกการใช้ภาษาออกจากสถานการณ์  และควรวัดให้ครอบคลุมองค์ประกอบของภาษา  อันประกอบด้วยความรู้เรื่องเสียง คำศัพท์ โครงสร้าง  การใช้ภาษาในสถานการณ์  และกลวิธีในการสื่อสาร  แนวการประเมินเช่นนี้ช่วยเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร   การสอน  และการประเมิน

ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     สถานศึกษาจะต้องทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของของสถานศึกษาไว้    เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน    และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันสถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งใน   ระดับชั้นเรียน    ระดับสถานศึกษา  และระดับชาติ    โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน     ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน      และสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป