ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) โรงเรียนวัดบางมะเฟืองก่อตั้งและเปิดทำการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดบางมะเฟือง และใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาล คู้ยายหมี 1 ” ( วัดบางมะเฟือง ) จัดตั้งโดย หลวงฤทธิประศาสน์ นายอำเภอพนมสารคาม เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทอำเภอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เปิดสอนแบบให้เปล่าดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ สอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น รับเฉพาะเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ต่อมาคณะครู เจ้าอาวาสวัดบางมะเฟืองพร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น โดยการนำของพระครูถนอม ถิรจิโต เจ้าอาวาสวัดดอนท่านาได้ร่วมประชุมวางโครงการการจัดสร้างโรงเรียนเป็นอาคารถาวร และเป็นเอกเทศตามรูปแบบ ป.3 ของกรมสามัญศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2500 ต่อมา ราชการได้จัดงบประมาณสมทบ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2502 และได้ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนวัดบางมะเฟือง (ถนอมราษฎร์วิทยา) ” และทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเป็นทางการเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2503 พฤษภาคม 2553 ได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนามชัยเขต และใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง