สารจากนายกเทศมนตรี

   

    “การศึกษา” ไม่มีอะไรยากเลยในระบบการศึกษา มีแต่เพียงว่า…ผู้รับผิดชอบการศึกษา มีจิตสำนึกหรือไม่ เท่านั้นเอง

    เป้าหมายที่สำคัญในการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต คือ..สร้างคน สร้างชุมชน  สร้างชาติ  โดยมีผู้บริหาร , คุณครู , ผู้ปกครอง , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และประชาชน มีส่วนร่วม   

    สมองของมนุษย์  ที่ไม่เกิดโรค  ไม่ขาดแคลนสารอาหาร ถ้าได้รับการพัฒนาในโอกาสเท่า ๆ กัน  ก็สามารถที่ฉลาดได้เหมือนกันหมด  เพราะว่า…ความฉลาด  ความโง่  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ  ฐานะทางการเงิน  แต่ขึ้นอยู่กับ  “ ระบบการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา ”  เท่านั้น

    การเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก  ความอบอุ่น  เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการผ่านการเล่น และประสบการณ์จริง  ตามบริบทของสังคม  พร้อมกิจกรรมเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการตามวัย  ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ …

    ๑.  ด้านร่างกาย   

    ๒.  ด้านอารมณ์และจิตใจ

    ๓.  ด้านสังคม 

    ๔.  สติปัญญา 

    ดังนั้น เป้าหมายของการศึกษา คือ… การดึงเอาความสามารถ และศักยภาพของเด็กทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุด

 

 นายเขียน  แสงสว่าง 

นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต