สารจากนายกเทศมนตรี

   

     ปัจจุบันประเทศไทยผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบการสมัครเรียนออนไลน์  การสมัครผ่านไปรษณีย์ และ อื่นๆ   อีกหลายวิธีที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาสถาบันการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นอย่างมาก มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนายความสะดวกสำหรับผู้ศึกษา เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบการแจ้งผลการเรียนออนไลน์ เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรก็เป็นอีกประการสำคัญที่จะเป็นที่ดึงดูดผู้ที่สนใจศึกษาให้เข้ามาศึกษาแล้ว ยังมีการพัฒนาบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของสังคม รวมถึงเพื่อใช้สำหรับงานที่ผู้ศึกษาคาดหวังในการประกอบอาชีพในอนาคต

    ทุกวันนี้ ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เช่น ผ่านทางอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต หรืออื่นๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยให้ผู้สนใจศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ที่มีความแตกต่างเหมือนแต่ก่อน ที่การศึกษาจะอยู่ในชั้นเรียนหรือในสถานที่ที่ใช้สำหรับศึกษาหาความรู้อย่างเช่นห้องสมุดเท่านั้น

     สำคัญสิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องมี คือ ความอดทด และความมีระเบียบวินัยในการศึกษาเป็นอย่างมาก ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ และผู้เรียนต้องจัดสรรเวลาว่างของตนเพื่อเอาใจใส่ต่อการเรียน มีความอุตสาหะ ขยัน และมีความพากเพียรต่อการทำงาน อดทนต่อภาวะกดดันหรือภาวะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หากมีคุณสมบัติหลายประการดังที่กล่าวมานี้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมต้องการ คือ แม้ว่าผู้เรียนจะไม่เก่งแต่ขอให้สามารถทำงานได้ออกมาเป็นอย่างดี และสร้างประโยชน์ต่อการทำงานได้ ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของอนาคตต่อไป

 นายเขียน  แสงสว่าง 

นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต