สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

     การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมในการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน อันทำ ให้เกิดเป็นความเจริญงอกงาม การศึกษาเป็นกระบวนการให้ความรู้ รับความรู้และประสบการณ์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างจิตสำนึก การเพิ่มพูนทักษะ การทำความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝังค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม รวมกับการพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

       อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันการจัดการศึกษาในโรงเรียน   จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยครูอย่างมีขั้นตอน   ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาที่รู้ กำหนดให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมแบบไทยๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามความต้องการทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

นายชาญณรงค์  แสงสว่าง 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา