สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

    การจัดการเรียนรู้  คือ  แนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง  ความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด)  กระบวนการทางสังคม ( กระบวนการกลุ่ม ) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน  สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้  

    การที่เด็ก ๆ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจได้นั้น  สิ่งสำคัญ คือ  การเรียนรู้ของเด็กในช่วงประถม ทุกท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กในวัยประถมศึกษานี้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ที่กุมชะตากรรมของประเทศไว้ส่วนหนึ่ง  เพราะหากสามารถอบรมบ่มเพาะเด็กวัยประถมศึกษาให้มีความพร้อมได้มากเพียงใด  ในช่วงวัยต่อไปก็จะสามารถเรียนรู้สานต่องานได้ง่าย  และสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์พร้อมจะสร้างความเจริญให้ชาติบ้านเมืองได้มากที่สุดเช่นกัน

      เชื่อว่า  ด้วยศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง  จะสามารถพัฒนาเด็กในช่วงประถมวัยนี้ให้มีความพร้อมต่อการเติบโตในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์

นายชาญณรงค์  แสงสว่าง 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา