สารจากปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

    

     แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยนั้น จะต้องมีการพัฒนาให้รองรับกับการศึกษาไทยยุค 4.0 โดยเน้นการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและมีความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเด็กและเยาวชน จำเป็นต้องมองเชิงระบบ ทั้งในระบบใหญ่ คือระบบบริหารการศึกษาในระดับชาติ และระบบย่อย เพื่อให้การศึกษาของเด็กไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งแผนการศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะ 3R และ 8C ( ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กันยายน 2560 ) ซึ่ง 3R ได้แก่ 1.Reading (อ่านออก), 2. (W) Riting (เขียนได้) และ  3. (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 8C ได้แก่ ได้แก่ทักษะด้านต่างๆรวม 8 ทักษะ คือ 1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 2.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4.ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 5.ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 6.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ และ 8. ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพได้ในทุกๆ ด้าน

        ทั้งนี้ การจัดการระบบการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบตามหลัก 3R และ 8C และครูจะต้องเปลี่ยนหน้าที่จาก “ผู้สอน” มาเป็น “โค้ช” เพื่อให้นักเรียนได้ดึงศักยภาพและพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเรียน และที่สำคัญจะต้องได้รับความร่วมมืออันดีระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนชุมชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้นักเรียนไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

นายธิติพันธ์   มิตรซู 

ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต