สารจากปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

    

      การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน  เป็นการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ  ด้วยการส่งเสริมพัฒนาทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิต  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี “ ความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ”  โดยครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง  ด้วยการลงมือทำจากการใช้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการใช้สถานการณ์ของปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem  Base Learning) ควบคู่ไปกับการเรียนเชิงรุก  Active Learning) มากกว่าการใช้ความจำ ไม่เน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำ  จัดการเรียนรู้ในลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center)  และเน้นการคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning)  โดยครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทหล่อหลอมและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สำคัญพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิดนอกกรอบ  คิดสิ่งแปลกใหม่ที่แตกต่างจากความคิดของคนทั่วไป  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำการเสาะแสวงหาความรู้ หรือต่อยอดจากตำราเรียนต่าง ๆ  นำมาลงมือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย  ตามความถนัดและความเข้าใจของตนเอง  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง

        หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นของโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง  เน้นการสอนด้านองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ ๒๑  อันได้แก่  การทำงานร่วมกัน (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-Solving) และการสื่อสารที่ดี (Effective Communication) ควบคู่ไปกับการสอนเรื่องความดีและปลูกฝังด้านคุณธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีในการดำเนินชีวิต  ตลอดจนเห็นคุณค่าของตนเองและสังคม รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบุรณ์  ยังมุ่งเน้นให้ “ครูผู้สอน” ทำการเปลี่ยนบทบาทมาเป็น “พี่เลี้ยง หรือ ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จัดการ ผู้สนับสนุน ” ที่ให้ผู้เรียนได้ดึงศักยภาพและพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม  ที่สำคัญที่สุดต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จ

นายธิติพันธ์   มิตรชู 

ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต