สารจากผู้อำนวยการสถานศึกษา

   

     เตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมความพร้อมของลูกหลาน คือรากฐานของการพัฒนา  เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญ รุ่งเรื่อง การศึกษาสะท้อนให้เห็นและผลักดันให้เกิดสังคมที่เราต้องการ การศึกษา คือ เส้นทางส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ – จิตใจ คุณธรรม – จริยธรรม สังคม – ประเพณี ร่างกาย – บุคลิกภาพ และสติปัญญา ของแต่ละบุคคล หรือ อีกนัยหนึ่ง ก็คือ พัฒนา  โดยมีความต้องการให้แต่ละคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  เป็นพลเมืองดี     มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพสืบต่อไปในสังคม

     โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อนักเรียนตัวน้อย ๆ  ของเราทุกคน  จะได้เติบโตเป็นผู้ที่กล้าพูด  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักการเรียนรู้  ดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ  ภูมิใจในการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่งดงาม 

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ  ความร่วมมือ  ร่วมใจจากผู้ปกครอง  ชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

นางสาวทองขาว   อรรฆยานนท์ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง