สารจากผู้อำนวยการสถานศึกษา

   

   

          พัฒนาคน พัฒนาทีมงาน พัฒนางาน ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนางาน ให้ไปสู่ความสำเร็จ เพื่อมุ่งมั่นในอาชีพครูสู่ผู้เรียน  เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรือง  และผลักดันให้เกิดสังคมที่เราต้องการ   ให้แต่ละคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพสืบต่อไปในสังคม 

   โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองมีหลักการบริหารงานคุณภาพ  8  ข้อ  ดังนี้  

๑.  มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒.  บริหารด้วยความเป็นผู้นำ  

๓.  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  

๔.  ดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ  

๕.  บริหารงานอย่างเป็นระบบ   

๖.  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง    

๗.  ใช้ข้อเท็จจริง   

๘.  มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  

    โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง  มีความตั้งใจพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อผู้เรียนทุกคนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม  

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความไว้วางใจ ความร่วมมือ ร่วมใจจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ด้วยดี

 

 

นางทองใบ  พานิชพัฒน์ 

ครูเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง