Monthly Archives: มิถุนายน 2020

รับการตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน

  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตําบลสนามชัยเขตในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง โดยนายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต มีความห่วงใยในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงมอบหมายให้นายธิติพันธ์ มิตรชู ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหาอุปสรรคและความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา พร้อมประสานท่านท้องถิ่นอำเภอสนามชัยเขต ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลคู้ยายหมี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในโอกาสนี้โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสู

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

เตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เด็กๆและทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาด

โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง

  

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 โดยมีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกันก่อนเข้าที่ประชุม เพื่อให้เกิดการประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การจัดเตรียมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลผู้เรียนที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายปลายทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามมาตรการของทางการต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง