Category Archives: Uncategorized

จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง

กิจกรรมวันพ่อ(วันดินโลก)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ(วันดินโลก) มีกิจกรรมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายราชสดุี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า มีพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆ มากมาย ในโอกาสนี้ได้มีการแสดงโชว์จินตลีลาของนักเรียน การประกวดร้องเพลง และมอบประกาศนียบัตรแก่ัครู และนักเรียนที่ได้ผ่านการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัมถกรรมครั้งที่ 69 ที่ผ่านมา ซึ่งพอจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ และยึดมั่นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดพิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการแสดงความกตุญญูกตเวทิตาธรรมแด่ สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า นอกจากนี้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สถานที่บริเวณโรงเรียน และวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต และวัดบางมะเฟือง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนได้รู้จักและรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายตามกาลเวลา โดยคณะครูได้นำนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อนำไปทำบุญกับทางวัดบริการจำหน่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมการแสดงพิธีเปิด และการประกวดหนูน้อยนพมาศ ภายในงานมีการประกวดกระทง และนางนพมาศ และมีของจำหน่ายตลอดงาน ณ วัดบางมะเฟือง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในงานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ต.เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นำโดยนายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต ร่วมกับชุดปฏิบัติการรักษาความสงบ เรียบร้อยประจำอำเภอสนามชัยเขต คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง” “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณบึงครัวข้างเทศบาล และโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง พร้อมปรับภูมิทัศน์ ณ วัดบางมะเฟือง

กิจกรรมวันออกพรรษา

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้เข้าร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา ภายใต้โครงการวันสำคัญ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมเป็นนางฟ้า-เทวดา ในพิธีตักบาตร เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นไว้ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมต่อไป ณ วัดบางมะเฟือง

งานเกษียณอายุราชการ

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการทองขาว อรรฆยานนท์ และคุณครูวีระจิตร เหล่าสิงห์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ ูผู้เกษียณอายุราช และแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายเขียน แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลสนามชัยเขต เป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง ให้นักเรียนได้มีกำลังใจในการศึกษาอย่างตั้งใจ เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน อปท. ครั้งที่ 69

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน อปท. ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัด สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแจ้ง ปรากฏว่านักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนในหลายรายการ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป