โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสามัญ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาทักษะลูกเสือสามัญ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การพึ่งพาตนเอง การเสียสละต่อสังคม และความเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาหาความรู้ในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *